STATUT

   STRELJAČKI KLUB

          TERMIKA

     Možđenec 192/1

       NOVI MAROF

 

 

 

 

 

 

 

 

             

     STATUT

     STRELJAČKOG KLUBA

      TERMIKA

      NOVI MAROF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Novi Marof, veljača 2015.godine

 

         Temeljem članka 13. Zakona o udrugama(„Narodne novine“broj 74/14),članka 14. i 23. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj:71/06,150/08,124/10,124/11,86/12,i 94/13)., Statuta Hrvatskog streljačkog saveza i Statuta Streljačkog Kluba Termika Novi Marof (čl.5.14.1./97). Skupština Streljačkog kluba TERMIKA iz Novog Marofa održana 20.02.2015 donosi:

 

 

                                                            STATUT

                                      STRELJAČKOG KLUBA TERMIKA

 

 

 1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu,sjedištu,zastupanju,izgledu pečata udruge,području djelovanja, ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, načinu osiguranja javnosti djelovanja, uvjeti i načinu učlanjivanja, prestanak članstva, prava, obaveze i odgovornosti, stegovna odgovornost članova, načinu vođenja popisa članova, tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, načinu odlučivanja i trajanju mandata, te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka rada udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

 

Članak 2.

 

Naziv udruge je: STRELJAČKI KLUB „TERMIKA“ NOVI MAROF (u daljnjem tekstu; Klub) skraćeni naziv udruge je; „SK TERMIKA“

 

Članak 3.

 

Sjedište kluba je Možđenec 192/1 Novi Marof

 

Članak 4.

 

Klub predstavlja i zastupa predsjednik Kluba i potpredsjednik do opsega  prenesenih ovlaštenja.

 

 

 

 

Članak 5.

 

Klub ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm sa ispisanim tekstom STRELJAČKI KLUB „TERMIKA“ NOVI MAROF uz rub i znakom Kluba u sredini.

 

Članak 6.

 

Znak Kluba je: Meta sa šest krugova.

 

                                                           Članak 7.

 

Klub je neprofitna amaterska sportska udruga koja se upisuje u registar udruga Republike Hrvatske kod nadležnog tijela državne uprave i u Registar športskih djelatnosti koji se vodi u Uredu državne uprave u Varaždinskoj županiji.

 

Članak 8.

 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka Klub je član Hrvatskog streljačkog saveza, Streljačkog saveza Županije Varaždinske i Zajednice športskih udruga grada Novog Marofa, a može se učlaniti i udruge saveze i udruge radi svojeg interesa.

 

 1. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 9.

 

Cilj osnivanja Kluba je poticanje, razvoj i unapređenje streljačkog sporta, te razvitak odgojnih, moralnih i etičkih vrijednosti kod svojih članova, naročito mladeži, jačanje zdravlja djece i mladeži te podizanje radne sposobnost odraslih građana. Razvijati u Klubu društveni život, razvijati spoznaju o koristi sporta i razvijati amaterski odnos prema sportu.

Streljački klub Termika Novi Marof je samostalna sportska i nestranačka udruga dragovoljno udruženih građana radi sudjelovanja u streljačkim sportskim natjecanjima,rekreaciji, streljačkoj obuci i upravljanju streljanom.

Područje djelovanja ove udruge je sport.

 

Članak 10.

Djelatnost Kluba je:

 • Promicanje, poticanje te planiranje aktivnosti članstva u razvoju streljaštva
 • Unapređivanju streljačkog sporta
 • Priprema za sudjelovanje na sportskim natjecanjima
 • Sudjelovanje u sportskim natjecanjima
 • Organiziranje i provođenje treninga
 • Organiziranje i provođenje rekreativnih aktivnosti članstva
 • Poduzimanje mjera i uvjeta za unapređenje stručnog rada
 • Organiziranje streljačke sportske obuke
 • Izvođenje glasnog pucanja (kubure)
 • Skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti natjecatelja
 • Skrb o izgradnji, održavanju, korištenju i upravljanju streljanom
 • Skrb o stvaranju materijalnih i financijskih uvjeta za ostvarivanje zadaća i ciljeva kluba.

 

Članak 11.

 

U ostvarenju svojih ciljeva i djelatnosti, Klub surađuje s drugim sportskim udrugama, nadležnim tijelima uprave,odgojno-obrazovnim institucijama, te drugim društvima, ustanovama i udrugama.

 

Članak 12

 

Javnost rada osigurava se upoznavanjem cjelokupnog članstva i drugih zainteresiranih sportskih i državnih organa i organizacija putem javnih glasila, elektronskih medija, oglasnih ploča o odlukama, zaključcima, rezultatima rada i svim drugim aktivnostima Kluba. Svi članovi Kluba imaju pravo sudjelovati u radu Kluba, sukladno odredbama statuta i zakona te pravo uvida u rad tijela i odluke koje ta tijela donose.

 

 • ČLANSTVO U UDRUZI

 

Članak 13.

 

Članom Kluba može postati svaka fizička i pravna osoba pod jednakim uvjetima, državljanin Republike Hrvatske, na način predviđen ovim Statutom. Članom Kluba može postati i strani državljanin, ukoliko prihvati odredbe ovog Statuta i druge obveze člana Kluba.

Pravna osoba svoje članstvo u Klubu ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika.

Članom Kluba mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjenju u Klub daje zakonski zastupnik ili skrbnik, dok za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

 

Članak 14.

 

Članom Kluba postaje se upisom u popis članova , a koji vodi predsjednik Kluba, te odlučuje o primitku u članstvo. Uplatom upisnine i članarine za tekuću godinu, te izdavanjem članske iskaznice, prihvaćanjem odredbi ovog Statuta postaje se punopravni član Streljačkog Kluba Termika. Članom kluba ne može biti osoba za kojeg postoji zakonske zapreka navedene u članku 27.  Zakonu o sportu.

 

Članak 15.

 

Članovi Kluba mogu biti:

 • Redovni
 • Potpomažući
 • Počasni
 • Zaslužni
 • Kolektivni

 

Članak 16.

 

Redovni član Kluba može biti osoba koja aktivno sudjeluje u ostvarivanju zadataka i programa Kluba, sudjeluje u treninzima i natjecanjima, te pomaže u razvijanju streljačkih sposobnosti drugih članova Kluba.

 

Članak 17.

 

Redovni član Kluba i ma pravo i obavezu da se koristi sredstvima i pravima koje pruža Klub i da sudjeluje na svim sportskim priredbama koje organizira Klub.

 

Članak 18.

 

Redovni član Kluba ima pravo da bira i da bude biran u tijela Kluba.

 

Članak 19.

 

Redovni član Kluba dužan je:

 • Pridržavati se ovog Statuta, drugih akata te odluka tijela Kluba
 • Aktivno sudjelovati u ostvarenju programa i zadaća Kluba
 • Učestvovati u treninzima i natjecanjima u okviru svojih mogućnosti
 • Redovito plaćati članarinu
 • Čuvati streljačke rekvizite,opremu i imovinu Kluba
 • Učestvovati u radnim akcijama na streljani koje organizira tijelo Kluba
 • Poštivati odluke tijela Kluba
 • Naročito čuvati ugled Kluba
 • Obavijestiti tijela Kluba o uočenim nepravilnostima i propustima u Klubu

 

Članak 20.

 

Redovni član Kluba ima pravo na besplatno korištenje streljane i njene opreme.

 

Članak 21.

 

Potpomažući član postaje osoba koja podnese zahtjev za upis u Klub te plati upisninu i članarinu. Potpomažući član ne mora sudjelovati na treninzima i ne mora se takmičiti.

 

Članak 22.

 

Potpomažući član ima pravo i dužnost da po svom najboljem znanju i mogućnostima  unapređuje streljački sport, pomaže Klubu, po potrebi sudjeluje u radu tijela kluba, kao i da koristi streljanu za provođenje svojih streljačkih aktivnosti u skladu sa kućnim redom.

 

Članak 23.

 

Počasni član Kluba može biti osoba koja svojim javnim djelovanjem u društvenom životu ili svojim ugledom značajno doprinosi afirmaciji streljačkog sporta kao i značajnom napretku Kluba.

 

Članak 24.

 

Odluku o proglašenju počasnim članom donosi Skupština Kluba na prijedlog Predsjednika i Izvršnog odbora Kluba.

 

Članak 25.

 

Zaslužnim članom Kluba može biti proglašena osoba koja je najmanje 30. godina član streljačkog Kluba, a svojim je radom i sveukupnom streljačkom aktivnošću znatno doprinio razvoju streljačkog sporta, unapređenju Kluba ili je postignutim rezultatima trajno zadužio streljački Klub.

 

Članak 26.

 

Odluku o proglašenju zaslužnim članom donosi Skupština Kluba na prijedlog Izvršnog odbora Kluba. Tom odlukom zaslužni član ima sva prava redovitog člana ,ali bez plaćanja članarine.

 

Članak 27.

 

Kolektivni član može biti pravna osoba koja svojom djelatnošću pomaže razvoju streljačkog sporta i svojom materijalnom i financijskom aktivnošću pomaže streljačkom Klubu.

 

 

Članak 28.

 

Kolektivni član ima pravo da putem svog zastupnika sudjeluje u radu Skupštine Kluba, te da ostvaruje posebna prava koja proizlaze iz uzajamnih interesa  sa Klubom utemeljenih na ugovoru ili drugom aktu.

 

Članak 29.

 

Pravne osobe mogu postati kolektivni članovi Kluba temeljem podnesenog zahtjeva Izvršnom odboru Kluba i uplatom članarine i upisnine.

 

Članak 30.

 

Odluku o proglašenju kolektivnog člana Kluba donosi Izvršni odbor na prijedlog Predsjednika Kluba.

 

Članak 31.

 

Visinu upisnine i članarine donosi Izvršni odbor Kluba. Upisnina se plaća jednokratno, dok se članarina plača godišnje za tekuću godinu najkasnije do 01.07. Član Kluba koji svoju članarinu ne uplati dvije (2) godine zaredom automatizmom prestaje biti član Kluba. Kod ponovnog učlanjenja dužan je platiti upisninu i članarinu.

 

Članak 32.

 

Članstvo u Klubu prestaje:

 • Istupom iz Kluba
 • Isključenjem zbog neispunjenih obaveza prema Klubu
 • Isključenjem na temelju pravomoćne odluke Časnog suda
 • Smrću člana
 • Neaktivnošću u Klubu
 • Neplaćanjem članarine
 • Likvidacijom pravne osobe kao kolektivnog člana

 

Članak 33.

 

Članstvo u Klubu prestaje temeljem vlastoručno potpisane istupnice člana Kluba. Član Kluba može biti isključen iz Kluba zbog neispunjenja Klupskih obaveza, neplaćanja članarine, nepoštivanja odredbi Statuta i drugih akata Kluba ili ako prouzroči štetu Klubu. Zbog povrede Statuta ili akata Kluba odluku o isključenju člana iz Kluba donosi Časni sud. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana ,računajući od dana dostave odluke časnog suda o isključenju, podnijeti žalbu Izvršnom odboru Kluba. Izvršni obor dužan je riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana zaprimanja dostave žalbe. Konačnu odluku o žalbi donosi Skupština Kluba, čija odluka je konačna.

 

Članak 34.

 

Odluku o isključenju iz Kluba donosi Časni sud temeljem Stegovnog pravilnika Kluba. Do vremena održavanja Skupštine Kluba, isključeni član se smatra suspendiranim.

 

Članak 35.

 

Članstvo u Klubu prestaje radi neaktivnosti, neodazivanje na gađanje, neodazivanje na radne akcije Kluba, neaktivnosti u treniranju kao i neaktivnosti u radu Kluba.

 

Članak 36.

 

Likvidacijom pravne osobe kao kolektivnog člana prestaje joj članstvo u Streljačkom Klubu.

 

Članak 37.

 

Popis članova Kluba vodi se elektronički (na računalu) i sadrži slijedeće podatke:

 • Ime i prezime
 • Datum rođenja
 • Datum pristupa Klubu
 • OIB
 • Broj članske iskaznice
 • Zanimanje
 • Adresu stanovanja
 • Kontakt telefonu
 • Vrsti člana
 • Vrsti sportskog oružja člana
 • Datum ispisa iz Kluba
 • Razlog ispisa

 

IV  TIJELA KLUBA

 

Članak 38.

 

Tijela Kluba su:

 1. Skupština
 2. Predsjednik, Potpredsjednik i Blagajnik Kluba
 3. Izvršni odbor
 4. Nadzorni odbor
 5. Časni sud
 6. Likvidator

 

 

 

Članak 39.

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Kluba. Skupštinu sačinjavaju svi redovni poslovno sposobni članovi Kluba i zastupnici kolektivnih članova.

 

Članak 40.

 

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna. Skupština se redovno sastaje jedanput godišnje.

Pravo sudjelovanja u radu Skupštine imaju svi članovi Kluba, osim onih koji su pod suspenzijom ili kaznom izrečenom temeljem Stegovnog pravilnika Kluba.

Skupština donosi punovažne odluke ako je prisutna natpolovična većina članova Kluba, većinom glasova prisutnih članova, ako ovim Statutom nije predviđena druga većina.

U slučaju da u zakazano vrijeme početka rada Skupštine ne bude prisutna natpolovična većina redovnih članova Kluba pričekat će se pola sata i nakon toga sjednica će se održati bez obzira na broj prisutnih članova.

Odluka je punovažna ako se za nju izjasni obična većina prisutnih članova Skupštine, osim kod donošenja odluke o prestanku rada Kluba, kad je potrebna dvotrećinska većina ukupnog broja članova Skupštine.

 

Članak 41.

 

Redovnoj skupštini predsjedava Predsjednik Kluba. U odsutnosti Predsjednika skupštinu će voditi Potpredsjednik.

O radu sjednice vodi se zapisnik kojeg vodi zapisničar, a isti se čuva u arhivi Kluba.

Izbornoj i izvanrednoj skupštini predsjedava Radno predsjedništvo od 3 člana.

Rad izborne skupštine može se propisati Poslovnikom.

 

Članak 42.

 

Svake četvrte godine na izbornoj Skupštini biraju se tijela kluba utvrđena ovim Statutom.

Kandidata za Predsjednika, Potpredsjednika, Blagajnika, članove Izvršnog odbora, članove Nadzornog odbora te članove Časnog suda predlaže stari Izvršni odbor ili bilo koji član Kluba.

 

Članak 43.

 

Skupština bira tijela Kluba i donosi odluke javnim glasovanjem.

 

 

 

 

Članak 44.

 

Mandat Predsjedniku, Potpredsjedniku, Blagajniku i članovima tijela Kluba traje četiri godine i mogu biti ponovo birani neograničeni broj puta.

 

Članak 45.

 

Članu tijela Kluba mandat može prestati i prije isteka roka na koji je izabran u slučaju:

 • Podnošenja ostavke
 • Opoziva
 • Prestankom članstva u Klubu
 • Nastupom drugih okolnosti zbog kojih član ne bi mogao obnašati dužnost u tijelima Kluba.

 

Članak 46.

 

Opoziv člana tijela Kluba vrši se na način i po postupku predviđenom za izbor članova tijela Kluba.

 

Članak 47.

 

Tijela kluba mogu imenovati na upražnjeno mjesto člana tijela do ukupno 1/3 članova toga tijela, s time da na prvoj narednoj sjednici Skupština Kluba potvrdi to imenovanje.

 

Članak 48.

 

Mandat naknadno izabranog člana traje do isteka mandata tijela u koji je imenovan.

 

 

Članak 49.

 

Redovitu Skupštinu saziva Predsjednik i Izvršni odbor Kluba i to najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine.

Skupština se može sazvati pisanim, elektronskim ,telefonskim ili usmenim pozivom o čemu odlučuje Predsjednik Kluba.

U odluci o sazivanju Skupštine, Predsjednik utvrđuje dnevni red te dan i mjesto održavanja te način sazivanja.

Predsjednik Kluba dužan je sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Kluba.

Izvanredna Skupština raspravlja i odlučuje samo o pitanjima zbog kojih je sazvana. U zahtjevu za sazivanje izvanredne Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

 

Članak 50.

 

Ako Predsjednik Kluba ne sazove Skupštinu u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 4. Članka 49. sazvati će je predlagatelji.(odluka o sazivanju izvanredne Sjednice treba sadržavati dnevni red, mjesto i dan održavanja, te način sazivanja).

U slučaju isteka mandata članova tijela upravljanja Izbornu Skupštinu u roku 30 dana od dana isteka mandata saziva Predsjednik, Izvršni odbor ili član Kluba kojeg ovlasti Predsjednik.

Ako Izborna Skupština nije sazvana sukladno odredbama iz prethodnog stavka, Skupštinu može sazvati Predsjednik Nadzornog odbora ili najmanje1/3 članova upisanih u registar članova Kluba  neposredno prije isteka mandata dosadašnjih tijela.

 

Članak 51.

 

Skupština je nadležna da:

 

 • Usvaja Statut Kluba i njegove izmjene i dopune
 • Bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje
 • Bira i razrješava Predsjednika Kluba,Potpredsjednika, Blagajnika, Izvršni Odbor, Nadzorni Odbor te članove Časnog suda i njihove zamjenike
 • Odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice i druge oblike povezivanja Kluba
 • Usvaja izvještaj o radu za proteklu godinu
 • Usvaja plan rada za narednu godinu
 • Usvaja godišnje financijsko izvješće
 • Usvaja financijski plan za narednu godinu
 • Donosi odluke o statusnim promjenama
 • Donosi odluku o osnivanju Sekcija unutar Kluba
 • Donosi odluku o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada Kluba i raspodjeli preostale imovine
 • Rješava o žalbama
 • Donosi Pravilnik o stegovnoj odgovornosti i radu Časnog suda
 • Bira i razrješuje likvidatora
 • Imenuje arbitražno vijeće
 • Donosi poslovnik o radu Nadzornog odbora
 • Donosi druge akte i odluke vezane za rad Kluba
 • Odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Kluba

Skupština može prije isteka redovnog mandata na prijedlog Izvršnog odbora ili najmanje 1/3 članova razriješiti člana tijela Kluba ili cijelo tijelo Kluba ukoliko krše zakon, statut ili svojim djelovanjem i ponašanjem štete ugledu Kluba.

 

Članak 52.

 

Sekcije Kluba;

 

Klub može kao posebne organizacione oblike u svome sastavu osnovati sekcije.

 

Članak 53.

 

Streljačka sekcija može se osnovati kao specijalizirani oblik za pojedine streljačke discipline ( za pušku, pištolj, kuburu i slično).

 

Članak 54.

 

Sekcija se osniva odlukom Skupštine na prijedlog Izvršnog odbora Kluba

 

Članak 55.

Sekcija  nema svojstvo pravne osobe, a može imati svoje posebno ime koje može koristiti samo uz ime Kluba.

 

Članak 56.

 

Sekcija radi na osnovu pravilnika o radu sekcije kojeg donosi Izvršni odbor Kluba.

 

Članak 57.

 

Članovi sekcije biraju voditelja sekcije

 

Članak 58.

 

Predsjednik Kluba:

 • Predsjednik Kluba je i predsjednik Skupštine
 • Upravlja radom i poslovanjem Kluba i odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti
 • Potpisuje opće akte koje donosi Skupština
 • Utvrđuje prijedlog programa , Statuta i drugih općih akata koji se podnose Skupštini na razmatranje i usvajanje
 • Podnosi izvješća o radu Kluba Skupštini
 • Potpisuje verificirane zapisnike održanih sjednica Skupštine kojima predsjeda
 • Podnosi Skupštini završni račun
 • Predlaže Skupštini financijski plan
 • Upravlja imovinom Kluba
 • Brine o materijalnoj dobrobiti Kluba
 • Odlučuje o raspolaganju imovinom Kluba u granicama financijskog plana
 • Odlučuje o načinu obavljanja stručnih administrativnih i drugih poslova
 • Odlučuje o načinu stjecanja i korištenja sredstava Kluba
 • Odlučuje o sponzorskim aranžmanima
 • Odgovara za zakonitost rada Kluba
 • Odlučuje o prijemu u članstvo Kluba
 • Upravlja sa imovinom streljane
 • Vodi popis članova Kluba
 • Imenuje inventurnu komisiju
 • Saziva sjednice Izvršnog odbora
 • Obavlja i ostale poslove iz djelokruga svoga rada i poslove koje mu povjeri Skupština ili su određeni zakonom, statutom i drugim aktima

 

Članak 59.

 

Potpredsjednik kluba:

 • zamjenjuje odsutnog ili spriječenog Predsjednika Kluba
 • Brine o uređenju streljane
 • Održava Klupsko oružje
 • U odsutnosti predsjednika Kluba predsjedava redovitoj Skupštini
 • Obavlja i ostale poslove koje mu povjeri Predsjednik Kluba

Potpredsjednik Kluba za svoj rad odgovara Skupštini i Izvršnom odboru Kluba

 

Članak 60.

 

Blagajnik Kluba:

 • Obavlja blagajničke poslove Kluba
 • Prikuplja članarinu te ju polaže na račun Kluba
 • Obavlja administrativno tehničke poslove Kluba
 • Skrbi i čuva financijsku dokumentaciju Kluba
 • Obavlja i ostale poslove koje mu povjeri Skupština i Izvršni odbor

Blagajnik Kluba za svoj rad odgovara Skupštini i Izvršnom odboru Kluba

 

 

 

Članak 61.

 

Izvršni odbor je izvršno tijelo Kluba koji upravlja Klubom između zasjedanja Skupštine te osigurava provođenje njenih odluka i zaključaka.

Izvršni odbor se sastaje po potrebi.

 

Članak 62.

 

Izvršni odbor ima pet (5) članova. Predsjednik, Potpredsjednik i Blagajnik su po funkciji članovi Izvršnog odbora. Predsjednik Kluba je po funkciji predsjednik Izvršnog odbora.

 

 

 

Članak 63.

 

Članove Izvršnog odbora bira Skupština Kluba.

 

Članak 64.

 

Izvršni odbor :

 • Predlaže izmjene i dopune Statuta te Poslovnika o radu tijela Kluba
 • Donosi opće akte Kluba
 • Donosi kalendar i program natjecanja i priredaba koje organizira Klub
 • Odlučuje o sudjelovanju svojih članova na natjecanjima
 • Saziva skupštinu i podnosi joj izvještaj o svom radu
 • Skrbi o školovanju stručnih kadrova Kluba
 • Skrbi o izvršenju programa rada
 • Upravlja imovinom Kluba i donosi odluke o nabavci i prodaji pokretne imovine Kluba
 • Skrbi o osiguranju financijskih i materijalnih sredstava potrebnih za rad Kluba
 • Imenuje članove stalnih i povremenih komisija ili radnih tijela
 • Skrbi o zdravstvenoj kontroli natjecatelja
 • Predlaže Skupštini osnivanje Sekcija Kluba
 • Donosi Stegovni pravilnik Kluba
 • Donosi pravilnik o radu Sekcija
 • Osniva povremene ili stalne komisije ili radna tijela
 • Obavlja i druge poslove koji proistječu iz programskih zadataka Kluba ili odluka Skupštine

 

Odlukom o osnivanju komisija ili radnih tijela, Izvršni odbor utvrđuje njihov sastav, zadaće, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

Članak 65.

 

 

Nadzorni odbor broji tri (3) člana koji između sebe, na prvoj sjednici biraju Predsjednika.

Član nadzornog odbora ne može biti član drugog tijela Kluba osim Skupštine

 

Članak 66.

 

Nadležnost nadzornog odbora:

 • Kontrolira zakonitost rada i poslovanja Kluba
 • Kontrolira i nadzire financijsko-materijalno poslovanje Kluba
 • Kontrolira izvršavanje zakonskih, ugovornih i drugih obveza Kluba i njegovih tijela
 • Podnosi Skupštini Kluba izvješće o svom radu te predlaže mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti ili nezakonitosti u radu Tijela Kluba
 • Predsjednik nadzornog odbora ovlašten je sazvati izvanrednu Skupštinu Kluba ako to ne učini predsjednik Kluba, Izvršni odbor ili član Kluba kojeg ovlasti predsjednik Kluba nakon isteka 30 dana od isteka mandata članovima tijelima Kluba.
 • Predsjednik i Blagajnik Kluba dužni su Nadzornom odboru pružiti sve potrebne podatke za njegov rad, omogućiti uvid u dokumentaciju i osigurati uvjete potrebne za izvršavanje njegovih obaveza.

Nadzorni odbor  za svoj rad odgovoran je Skupštini Kluba.

 

Članak 67.

 

Časni sud je tijelo Kluba koje je nadležno za utvrđivanje i odlučivanje o disciplinskoj odgovornosti članova Kluba.

 

Članak 68.

 

Časni sud broji tri (3) člana i tri (3) zamjenika člana, koji između sebe ,na prvoj sjednici biraju predsjednika.

 

Članak 69.

 

Časni sud zasjeda u punom sastavu (tri člana).

 

Članak 70.

 

Časni sud postupa na temelju odredbi Stegovnog pravilnika Kluba i Disciplinskog pravilnika Hrvatskog streljačkog saveza, kojim se utvrđuje nadležnost, disciplinska odgovornost, postupak, disciplinske mjere i žalbeni postupak.

 

Članak 71.

 

Predsjednik Kluba dužan je na zahtjev Časnog suda pružiti mu administrativno-tehničke usluge.

 

Članak 72.

 

 

Klub ima likvidatora kojega bira i razrješava Skupština Kluba bez određenog vremenskog mandata, odnosno do  opoziva ili izbora novog.

 

 

 

 

Članak 73.

 

Likvidator:

 

 • Zastupa klub u postupku likvidacije
 • Sukladno zakonu podnosi zahtjev za upis pokretanja postupka likvidacije u Registar udruga
 • Provodi likvidacijski postupak sukladno Zakonu o udrugama i drugim propisima
 • Podnosi završni račun i izvješća o okončanom likvidacijskom postupku

 

V      IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

 

                                                           Članak 74.

 

Imovinu Kluba čine: novčana sredstva, nekretnine, pokretna imovina i druga imovinska prava.

 

Članak 75.

 

Izvori i sredstva Kluba su:

 • Članarina, upisnina i drugi članski doprinosi
 • Dotacije iz proračuna jedinice lokalne i područne samouprave utvrđenih na temelju javnih potreba u sportu
 • Donacije i sponzorstva
 • Ostali izvori sukladno zakonu

Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarenje ciljeva i obavljanja djelatnosti određenih statutom, a u skladu sa zakonom.

 

Članak 76.

 

U Klubu se vodi knjiga inventara, u kojoj se vodi sva inventarska imovina Kluba. Popis imovine koja spada u inventar Kluba obavlja se jedanput godišnje. Popis obavlja komisija od tri (3) člana koju imenuje Predsjednik Kluba.

Komisija nakon završenog popisa izvještaj podnosi Izvršnom odboru Kluba.

 

VI     FINANCIJSKO POSLOVANJE KLUBA

 

Članak 77.

 

Financijsko poslovanje Kluba zasniva se na financijskom planu kojim se raspoređuju sredstva Kluba, a eventualni višak sredstava raspoređuju se u narednu godinu.

Klub je dužan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

Članak 78.

 

Svi prihodi i rashodi Kluba određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan, sastavlja se financijski izvještaj, kojega Predsjednik Kluba podnosi Skupštini Kluba.

 

VII    NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA

 

Članak 79.

 

Spor/sukob interesa u Klubu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Kluba o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad Kluba u cjelini, odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće, između članova udruge. Sastav mandat i način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Klubu da riješi spor.

 

VIII   PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA

 

Članak 80.

 

Klub prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine.

 

Članak 81.

 

U slučaju prestanka postojanja Kluba, preostala imovina nakon podmirenja svih troškova vjerovnika,  likvidacijskog i drugih postupaka, predat će se Klubu, Udruzi, Ustanovi ili Zakladi koja ima iste ili sliče ciljeve, a na temelju odluke Skupštine. Ukoliko to nije moguće iz bilo kojih razloga, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave prema sjedištu Kluba.       

 

IX     PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 82.

 

Statut Kluba kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Kluba, nakon provedene rasprave.

Članak 83.

 

Ukoliko ne postoje uvjeti za daljnji rad, Klub može prestati s radom. Odluku o prestanku rada Kluba donosi Skupština Kluba i to dvotrećinskom većinom glasova članova Kluba.

 

Članak 84.

 

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Kluba.

Tumačenje drugih akata Kluba daje Predsjednik Kluba.

 

Članak 85.

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti  Statut STRELJAČKOG KLUBA  „TERMIKA“ NOVI MAROF od 20. 12. 1997.godine.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

 

U Novom Marofu 20.02.2015.

 

 

 

PREDSJEDNIK STRELJAČKOG

KLUBA TERMIKA

NOVI MAROF

 

Vladimir Ferenčina

 

 

—————————-

 

Streljački klub "TERMIKA" Novi Marof © 2015